VÍTEJTE V CHARITATIVNÍCH AUKCÍCH | DAR PRO PAHOP

pahop

AUKČNÍ PODMÍNKY

Vymezení pojmů

Naše webová adresa je: http://www.aukce.centum-pahop.cz. Správcem charitativních on-line elektronických dražeb (dále jen „Správce„), provozovaných a moderovaných systémem tohoto webu je PAHOP, Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče, z.ú. Aukční on-line elektronická dražba je zajišťována internetovým systémem (dále jen „Systém„). Každý účastník, který se aktivně zapojí do kterékoliv aktivní aukce (dále jen „Účastník aukce„) je povinen řídit se těmito podmínkami. 

Ustanovení

Provozovat, vyhlašovat a moderovat aukce na tomto webu může pouze a výhradně Správce. Veřejné vyhlašování aukcí není Správcem dovoleno. Účastnit aukcí se může každá osoba starší 18-ti let, která svým navýšením aktuální ceny kterékoliv aukce v Systému do aukce vstoupí. Vstupem do aukce se stává Účastníkem aukce a tím rovněž potvrzuje souhlas s těmito podmínkami.

Produkty aukcí

Správce uvádí jako předměty aukcí produkty, které jemu darují jeho partneři a sponzoři, za účelem vydražení pro charitativní účely. Často se jedná o rukodělné výrobky, umělecká díla, použité zboží, originální nápady apod.

Výtěžky z aukcí

Výtěžky z vydražených produktů jsou určeny výhradně pro nákup zdravotních pomůcek pro pacienty Správce. Účastníci aukcí, kteří hradí své vydražené produkty, odesílají dle kupních smluv platby na nadační účet České spořitelny, a.s., č.ú.4618489379 / 0800.

Průběh aukce

Správce zveřejňuje každou aukci na stránce s aplikovaným Systémem https://www.aukce.centrum-pahop.cz/. Při každém zahájení uvádí:

 1. Název aukce a popis draženého produktu
 2. Autora produktu / dárce
 3. Časový interval konání aukce - expiraci
 4. Vyvolávací cenu draženého produktu (aktuální cenu)

Účastník aukce, který se do aukce zapojí, navyšuje aktuální cenu vyplněním příslušných polí, kde uvede

 1. Své jméno a příjmení
 2. Svou platnou, validní e-mailovou adresu
 3. Hodnotu Kč, kterou mění aktuální cenu jejím navýšením, přičemž musí splnit minimální navýšení, které uvádí Systém, jinak Systém navýšení neumožní. 

Po úspěšném odeslání navýšení Systém automaticky vygeneruje a odešle Účastníkovi aukce e-mailovou zprávu/potvrzení na jeho uvedenou adresu, z informacemi o průběhu jeho navýšení aktuální ceny a s přímým odkazem na aukci, v níž transakce proběhla.

Účastník aukce dále sleduje její průběh v Systému a stejným způsobem je mu umožněno navyšovat aktuální ceny, kdykoliv po dobu časového intervalu platnosti příslušné aukce. 

Ukončení a vyhodnocení aukce

Systém automaticky ukončí aukci dle zadané doby expirace, kterou nastavuje Správce. Po uplynutí této expirační doby Systém okamžitě vyhodnotí nejvyšší nabídku aktuální ceny a Účastníkovi aukce, který tuto nabídku jako poslední odeslal, automaticky vygeneruje a odešle e-mailovou zprávu s informacemo o vítězství v aukci. V této zprávě je rovněž uveden odkaz pro zadání údajů, které Správce vyžaduje pro potřebu vypracování kupní smlouvy, vztahující se k vydraženému produktu. Tyto informace je Účastník aukce povinen odeslat.

Údaje Účastníka aukce

Účastník aukce, kterému Systém zašle automaticky vygenerovaný e-mail s informacemi o vítězství v aukci, je povinen pomocí internetového odkazu uvedeném ve zprávě, zadat a odeslat Správci tyto informace:

 1. Jméno a příjmení
 2.  Svou platnou, validní e-mailovou adresu
 3.  Své platné telefonní číslo
 4.  Volbu způsobu dodání vydraženého produktu a platebních podmínek
 5.  Dodací adresu, na kterou odešle Správce vydražený produkt mimo případ, že si Účastník aukce vyzvedne produkt osobně v sídle Správce.
 6. Souhlas / nesouhlas se zveřejněním svého jména a příjmení, v souvislosti se zveřejňováním vítězů aukcí na webu a Facebookovém profilu Správce.  

Kupní smlouva

Na základě údajů odeslaných Účastníkem aukce zašle Správce Účastníkovi aukce kupní smlouvu, elektronicky, na e-mailovou adresu Účastníka aukce. Její podmínky Správce sestaví na základě obdržených dodacích a platebních požadavků / voleb, které Účastník aukce uvedl při zadávání údajů a dle ustanovení těchto obchodních podmínek.

Účastník aukce vyjádří souhlas s kupní smlouvou formou odpovědí na zprávu, ve které byla zaslána a to jednoduchým slovním vyjádřením. Pokud se smlouvou nesouhlasí, vyjádření provede stejným způsobem a vznese rovněž své připomínky ke smlouvě.

Dodání produktu

Je-li Účastníkem aukce odsouhlasena / potvrzena kupní smlouva, Dodavatel odešle vydražený produkt:

 1. Do 2 kalendářních dnů od připsání platby na účet Správce v případě, že Účastník aukce požaduje zaplatit vydražený produkt bankovním převodem
 2. Ihned v případě, že si Účastník aukce přeje zaplatit vydražený produkt dobírkou

V případě, že si Účastník aukce vyzvedne vydražený produkt osobně v sídle Správce, uhradí jej hotově v pokladně Správce.

Kupní cena

Kupní cena je aktuální cena aukce vyhodnocená Systémem v okamžiku časové expirace a ukončení aukce, ke které je přičtena cena za případné přepravné / poštovné / doběrečné a balné, dle platných sazebníků dopravců. Kupní cena je nabídnuta Účastníkovi aukce v kupní smlouvě, čímž podléhá schválení Účastníkem aukce ještě před provedením platby.

Doklady

Při uzavření obchodního případu je Správce povinen vystavit Účastníkovi aukce  potvrzení pro daňové účely podle platných zákonů a v zákonné lhůtě.

Ochrana osobních údajů

Správa a ochrana osobních údajů spojená s provozem aukcí, se řídí Zásadami ochrany osobních údajů, zveřejněnými na tomto webu.